Prepojené olomoucké výstavy mimo stien galérií

Články
11.01.2023

Množstvo projektov nezávislých, off - space či vitrínových galérii, ktoré sa na českej scéne hromadne objavovali predovšetkým v období rokov 2008 - 2015 nemožno ohraničiť oblasťami väčších miest a kultúrnych centier. Projekty menej tradičných foriem sprostredkovania umenia a galérií, vznikajúcich na netradičných miestach, sa stali fenoménom prekračujúcim hranice Prahy či Brna a v mnohých prípadoch našli svoje opodstatnenie práve v menších obciach a na zdanlivých kultúrnych perifériách.

Tieto iniciatívy, podmieňované potrebou prezentácie mladého umenia a činnosťou umeleckých škôl, sa však veľa krát po počiatočnom zápale ich zakladateľov vytratili. K ich zanikaniu často prispeli aj ďalšie okolnosti, ako zmeny kontextov ich umiestnenia, strata finančnej podpory alebo rozšírenie možností vystavovať mladé umenie. Tieto skutočnosti však neplatia pre stále živú a pravidelné umelecko-kultúrne zážitky sprostredkujúcu výstavnú scénu v Olomouci. Vzhľadom na jej rôznorodosť a pravidelné udalosti s kvalitným programom ju možno ľahko porovnávať s dianím vo väčších centrách. V texte sa zameriame na príklady galérií, tvoriacich nezávislú scénu mesta, ako aj na celkovú sféru umenia mimo stien inštitúcií, predstavujúcu príležitosti prezentácie rôznorodého výtvarného umenia. Sledované projekty, ktoré nie sú vyčerpávajúcim zoznamom všetkých iniciatív v meste, zároveň dokladajú fakt záujmu o tieto formy a špecifický prístup k ich aktivite vo verejnom priestore, nielen počas združujúcich pravidelných udalostí.                     

Z minulosti off-space galérií na území mesta by bolo možné spomenúť viacero rezonujúcich projektov, ktoré predznamenali činnosť tých súčasných, a zároveň predstavovali počiatky pôsobenia výrazných osobností českej scény výtvarného umenia. Vzhľadom na veľkosť mesta a množstvo projektov vystavovania na netradičných miestach a ich charaktery je tu, podobne ako v Brne, signifikantná rôznorodosť projektov. Výrazným aspektom scény bola napríklad Galerie 36, ktorá fungovala v stánku na výstavišti. Medzi rokmi 2006-2010 bola vedená umelkyňou a kurátorkou Lenkou Vítkovou a na jej činnosť neskôr naviazala dnes už etablovaná vitrínová galéria, Vitrína Deniska. Z oblasti bytových galérií, ktoré majú svoje korene ešte v období minulého režimu a sú často spájané s malým okruhom návštevníkov a skôr súkromným spôsobom usporadúvania výstav, bola v Olomouci významná činnosť galerie Horká. Galéria fungovala od roku 2011 a sústredila sa na intermediálnu tvorbu, sochu či performance. Výstavy boli prezentované v zatemnených priestoroch privátneho bytu.

Medzi ďalšie špecifické projekty formujúce scénu možno zaradiť sporadicky fungujúcu Galerii Hrob či z novších realizácií Galerie-de. Druhá zo spomenutých fungovala v spolupráci s mestskou hromadnou dopravou a prinášala umenie rôznych formátov počas obvyklej cesty električkou.

Okrem týchto, v súčasnosti neaktívnych projektov je však nezávislé vystavovanie a off-space galérie v Olomouci stále prežívajúcim a celkový kultúrny život modelujúcim prvkom. Z oblasti vitrínových galérií možno za najviac signifikantný projekt považovať vyššie spomínanú Vitrínu Denisku. Galéria od roku 2011 prezentuje umenie autorov/iek predovšetkým mimo olomouckého okruhu, pričom aktívne prispieva do diverzity miestnej scény. Výkladový negalerijný priestor je situovaný v historickom centre mesta a jeho program sa okrem pravidelných výstav sústredí na udalosti vernisáží, kedy dochádza k sústredeniu jej návštevníkov/čok. Počas svojej činnosti, ktorá je zameraná na tvorbu etablovaných i mladších autorov/iek, zároveň podporuje sprostredkovanie umenia širokej verejnosti, ktorá je konfrontovaná s výstavou priamo na rušnej ulici.

  Vitrína Deniska, výstava Nikoly Lagosovej: Znamení, foto Viktória Pardovičová

Ďalším z výrazných projektov nachádzajúci sa v tesnej blízkosti vitríny, na Denisovej ulici, je Lomená galerie. Priestor podchodu je súčasťou historického objektu Novej brány, tvoriacej v minulosti hranicu medzi predhradím a mestom. Tento funkčný a frekventovaný priechod je v spolupráci s Vlastivedným múzeom v Olomouci od roku 2014 aktívnym miestom prezentácie umenia poväčšine mladších autorov. Galerie Lomená  nepredstavuje jednotlivé diela či inštalácie, pripomínajúce obvyklé výstavné formy. Projekt je charakteristický realizovanými “zásahmi”, ktoré pretvárajú kontext celého prostredia podchodu. Výrazným prvkom sa tu tak stáva imerzívnosť a performatívny scenár akcií, kedy sa niekoľkokrát do roka uskutočňuje premena galérie, teda vernisáž a nová výstava. 

Lomená galerie, 15. zásah: Manuel Skirl, foto Viktória Pardovičová

Skutočnosť, že sprostredkovanie umenia mimo galerijných inštitúcií a v často špecifických priestoroch nie je ani po rokoch vyčerpaným fenoménom, dokladá  činnosť mladej vitrínovej galérie Véčko. Projekt iniciovaní študentkami olomouckej Univerzity Palackého dáva možnosti vystavovať predovšetkým mladým autorom/kám, pričom podporuje aj kurátorsko-teoretické zameranie študujúcich. Umiestnením vo vitríne legendárneho podniku, v tesnej blízkosti fakulty, je zároveň výrazným centrom študentského života. Tým odkazuje na off-space projekty z minulosti, ktoré sa vyznačovali komunitným charakterom, združujúcim záujmi menšieho okruhu umeleckých škôl. Táto galéria sa však od starších projektov odlišuje dôrazom na participáciu vo väčších festivalových udalostiach (Litr, Paf), pričom si zanecháva svoj študentský intelekt. 

Galerie Véčko, výstava Pavla Petříka, foto Viktória Pardovičová

Medzi ďalšie vitrínové projekty, aktívne a viditeľné v uliciach mesta možno zaradiť výstavné priestory Galerie PAF, dispozične orientované na hranici vnútorného priestoru a výkladovej časti, viditeľnej z ulice. Odkazom na nedávne obdobie štátnych reštrikcií v súvislosti s pandemickým rokom 2021 je projekt Nástěnky, ktorý v tomto období prepojil možnosť sprostredkovať umenie vo verejnom priestore a priamo pracovať s formátmi starých nástenkových plôch, ako historických i spoločenských odkazov minulého režimu. Projekt so vznikom v spolupráci s Trienálom SEFO 2021, vo viacerých vrstvách prepojil inštalácie umelcov a výskum i teoreticky orientovaný doprovodný program. Jednu z jeho intervencií možno stále navštíviť počas prechádzania autentickou historickou pasážou v centre.  

V kontraste s ostatnými mimo inštitucionálnymi projektmi prispieva k diverzite výstavnej scény svojou vlastnou aktivitou taktiež Muzeum Umění Olomouc. Inštitúcia prezentuje na oplotení pozdĺž svojej fasády intervencie umelcov/kýň, súvisiace s ich aktuálnymi výstavami realizovanými vo vnútorných priestoroch. Týmto aktom výrazne formuje vizuálny verejný priestor mesta, a zároveň rozširuje mieru možností realizácií nad rámec “klasickejších” výstavných formátov. Múzeum taktiež podporuje činnosť špecifickej 9.16 pm gallery, ktorá priamo v oknách inštitúcie sprostredkúva v konkrétnom čase digitálne umenie prostredníctvom TV obrazoviek. 

Ďalšími projektmi, prepojenými s prostredím študentského života, no nesúvisiacimi explicitne iba s jeho aktérstvom, je kultúrna a komunitná platforma Basement project, ktorá funguje pri Katedre výtvarnej výchovy v Umeleckom centre Univerzity Palackého. V priestoroch chodieb školy možno nájsť taktiež Galériu Monitor, ktorá svoj program prezentuje v oživenej starej obrazovke.

Na celkovom kultúrnom a umeleckom dianí sa významne podieľa aj Galerie XY, ktorej iniciatíva zároveň prispieva k podpore ostatných off-space projektov. Galéria organizuje pravidelnú prechádzku, ktorá sieťuje všetky výstavné projekty v meste a svojou komplexnosťou podáva každoročnú správu o umeleckom živote olomouckej scény. Jednodňová akcia zároveň združuje rôzne skupiny publika, širokú verejnosť, študentov či teoretičky, ktorí/é tak komunikujú a rozvíjajú okrem samotného kultúrneho diania aj rôznorodé formáty sprostredkovania umenia a všeobecný umelecko-kritický diskurz. Okrem pravidelných prechádzok, ktoré sú sprevádzané zastaveniami vo všetkých galerijných priestoroch, prednáškami či komentármi kurátorov a umelkýň, je miestna scéna združovaná sústredením svojej činnosti na ďalšie výrazné udalosti. Sú nimi literárny festival Litr a Přehlídka filmové animace a současného umění Paf, ktorých program je situovaný v rôznych negalerijných priestoroch a spolupracuje priamo s miestnymi off-space formátmi.

Prepájaním projektov, ich vzájomnou komunikáciou i možnosťami sprostredkovania umenia rôznym vrstvám publika sa Olomouc predstavuje ako menšia, no pulzujúca kultúrna krajina. Sústredenie programu na pravidelné udalosti zároveň vytvára sieť väzieb, ktoré iniciujú stále nové príležitosti medziodborových presahov a prezentáciu umenia mimo veľkých centier. Práve tie, môžu svojim rozsahom spôsobovať vzájomné súperenie či v mnohých prípadoch zničujúce stagnácie projektov., Nedoceňujú tak  ich potenciál a ochotu testovať možnosti vystavovania, ktoré majú stále svoje opodstatnenie pre široké spektrum aktérov/iek,  presahujúce hranice mladého umenia.

---

Viktória Pardovičová

Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Rozhovory
12.12.2022

Ukradená galerie Děčín - rozhovor s Radkem Fridrichem

Články
04.05.2023

Žít mezi uměním: Umělecká díla na sídlišti Ďáblice

Články
09.10.2022

Projekt Artmat: eroze uměleckého elitářství