Ochrana osobních údajů

I. Úvodní informace

GHMP má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů, které musíme dodržovat a bez poskytnutí Vašich osobních údajů bychom Vám naše produkty a služby nemohli v některých případech vůbec poskytnout. Osobní údaje zpracováváme též nad rámec zákonných povinností, např. pro účely péče o zákazníky a návštěvníky, a mohli Vás oslovovat s cílenou nabídkou produktů, služeb a pořádaných kulturních akcí. V některých případech k tomu potřebujeme získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, mohou být námi poskytované produkty či služby omezeny či jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které budeme oprávněni zpracovávat. O rozsahu omezení či úprav každého zákazníka informujeme.

Informace zde uvedené jsou určené (i) aktuálním zákazníkům a návštěvníkům GHMP (dále jen společně jen „zákazníci“), (ii) bývalým zákazníkům GHMP, (iii) potenciálním zákazníkům GHMP a v přiměřeném rozsahu též dalším osobám, jako jsou (iv) zmocněné osoby, (v) oprávněné osoby, (vi) oprávnění zástupci právnických osob a (vii) další fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme v souvislosti s naší činností (dále každá zde uvedená osoba také jen „subjekt údajů“).

 

II. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

(a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený legitimní účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;

(b) Vaše osobní údaje chráníme a zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, změně, zničení či ztrátě osobních údajů, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití;

(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

(d) dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

III. Informace o zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je

Galerie hlavního města Prahy, se sídlem Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1, IČO: 00064416, příspěvková organizace nezapsaná ve veřejném rejstříku, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581 (dále jen „zřizovatel“).

Jako správce GHMP určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a odpovídá za soulad zpracování osobních údajů s příslušnými platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známým jako GDPR (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

GHMP provedla analýzu jí zpracovávaných osobních údajů ohledně zjištění, zda je povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37-39 Nařízení (dále jen „DPO“). Povaha zpracovávaných osobních údajů a způsob jejich zpracování nezakládá v současné době povinnost GHMP jmenovat DPO.

3. Právní základ pro zpracování a účely zpracovávání

Zpracovávat Vaše osobní údaje můžeme pouze na základě některého právního titulu zpracování stanoveného v Nařízení.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu z následujících právních titulů pro uvedené účely:

(a) plnění právních povinností, které pro GHMP vyplývají z právních předpisů, např.:

 • plnění povinnosti postupovat obezřetně;
 • plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci;
 • plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí (exekuce);
 • plnění povinností GHMP vůči svému zřizovateli, dohledovým a dozorovým orgánům a plnění pravidel obezřetného podnikání;
 • předcházení vzniku škod na majetku GHMP;
 • splnění účetních a daňových povinností;
 •  plnění archivačních povinností;

(b) plnění smlouvy:

 • osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné příslušnou smlouvu uzavřít a závazky z ní plnit bez nepřiměřených právních rizik, včetně jednání o změně nebo ukončení smlouvy (např. uzavření nájemní smlouvy k pronájmu prostor subjektu údajů pro pořádání společenské či soukromé akce);
 • osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby mohlo dojít k prodeji a rezervaci vstupenek na akci pořádanou GHMP, nákup zboží v prodejnách GHMP;
 • osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby se subjekt údajů mohl rezervovat a zúčastnit se edukačních programů a komentovaných prohlídek;
 • osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby se subjekt údajů mohl využívat knihovních a výpůjčních služeb;

(c) existující oprávněný zájem GHMP, např.:

 • ochranu práv a právem chráněných zájmů GHMP, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, například při vymáhání pohledávek, realizace zajištění nebo jiného uplatnění pohledávek;
 • rozvoj a vývoj poskytovaných produktů a služeb;
 • ochrana osob a majetku GHMP, například sbírek GHMP, a to mimo jiné prostřednictvím kamerového systému;
 • ochrana kulturních statků při jejich vývozu a zapůjčení;
 • prevence podvodného jednání, kterému mohou být zákazníci či GHMP vystaveni;
 • řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů;
 • nabízení souvisejících produktů a služeb zákazníkům bez získání jejich souhlasu (pro účely přímého marketingu).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud nám k tomu poskytnete souhlas, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely vymezené v uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jedná se o účely, pro které nemůžeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě některého jiného právního titulu.

Na základě Vašeho souhlasu zpracovává GHMP Vaše osobní údaje pro následující účely:

(a) Nepřímého marketingu a v některých případech péče o zákazníky (včetně potenciálních), pokud jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují např. výzkumy trhu, zveřejňování obrazových záznamů z akcí pořádaných správcem na sociálních sítích, na kterých bude možné subjekt údajů přímo identifikovat a přiřadit k němu další osobní údaje.

4. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

GHMP zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů zpracování. Zejména se jedná o:

 • Identifikační údaje – údaje, které slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, a kterými jsou především jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, druh a číslo průkazu totožnosti, stát a vydávající orgán, datum vydání, platnost dokladu; u fyzické osoby – podnikatele také IČO a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného počítače, podpisový vzor, číslo bankovního účtu.
 • Kontaktní údaje – údaje umožňující kontakt GHMP se subjektem údajů, zejména kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, faxová čísla či jiné obdobné kontaktní údaje.
 • Údaje o zdravotním stavu – ve výjimečných případech zpracovává GHMP údaje o zdravotním stavu, aby GHMP mohlo umožnit zákazníkům účast na akcích pořádaných GHMP, jedná se zejména o osobním údaji subjektu údajů ohledně zajištění bezbariérového přístupu na akci.
 • Údaje vznikající plněním závazků ze smluv – v této kategorii dochází ke zpracování osobních údajů, jakými jsou například doba trvání smlouvy, stav pohledávek GHMP za Vámi, údaje o provedených platebních transakcích.
 • Osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů či služeb – jedná se o osobní údaje získané při naší vzájemné interakci. Jde zejména o údaje, jež slouží k zajištění bezpečnosti komunikace, záznamy komunikace.
 • Fotografie a videozáznamy – ve výjimečných případech může GHMP zpracovávat údaje v souvislosti s pořizováním fotografií a videozáznamů z akcí pořádaných GHMP, které budou sloužit například pro zpravodajské nebo obdobné účely.

Některé specifické kategorie osobních údajů a způsoby jejich zpracování:

— Záznam komunikace.

GHMP může monitorovat a zaznamenávat vybranou komunikaci se zákazníky, zejména telefonické hovory. V případě pořizování záznamů Vás na to vždy předem upozorníme. Obsah této komunikace je důvěrný a využíváme jej výhradně pro účely dodržování právních povinností, uzavření a plnění smlouvy, ochrany práv a právem chráněných zájmů, a s Vaším souhlasem, pro účely péče o zákazníky.

— Kamerové záznamy.

GHMP může monitorovat a zaznamenávat záznamy Vašeho pohybu, chování a komunikace v prostorech monitorovaných kamerovým systémem (zejména v budovách GHMP). V případě pořizování kamerových záznamů Vás na to vždy předem upozorníme před vstupem do monitorovaných prostor. Pořízené záznamy jsou důvěrné a využíváme je výhradně pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů. Kamerové záznamy jsou uchovávány standardně po dobu čtrnácti dnů, není-li zde oprávněný důvod pro jejich další uchovávání.

Poskytnutí osobních údajů, stejně jako uzavření smlouvy s GHMP je dobrovolné. Nicméně, jak již bylo uvedeno, poskytnutí některých osobních údajů je nezbytné, aby GHMP mohla splnit své povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů; bez jejich poskytnutí může GHMP požadovaný produkt nebo službu omezit nebo neposkytnout. O takové skutečnosti bude v konkrétním případě subjekt osobních údajů informován.

5. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje získáváme zejména:

 • od samotných subjektů osobních údajů, zejména zákazníků, resp. jiných subjektů, při uzavírání smluv týkajících se produktů či služeb GHMP nebo při jejich následné realizaci;
 • z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);
 • od třetích osob oprávněných s osobními údaji subjektu nakládat a předat je GHMP při splnění stanovených podmínek, tedy zejména z registrů klientských informací;
 • od zájemců o produkty a služby GHMP v rámci marketingových akcí a kampaní;
 • případně od dalších osob, pokud k tomu dal subjekt údajů souhlas, nebo pokud to subjekt údajů umožnil nastavením používaných aplikací (např. cookies);
 • z dalších veřejných zdrojů, včetně informací z internetu a sociálních sítí, které o sobě subjekt údajů sám zveřejní;
 • z vlastní činnosti GHMP, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů zákazníků.

6. Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým GHMP zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování, v systémech GHMP a jejích zpracovatelů. Jedním ze způsobů zpracování osobních údajů GHMP je též automatizované vyhodnocování (profilování) osobních údajů o subjektu údajů; při tom dochází též k vytváření odvozených údajů o subjektu údajů. To se provádí zejména pro účely plnění právních povinností a pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů GHMP.

7. Příjemci osobních údajů a způsob předávání

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci GHMP v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, vždy však pouze v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. V potřebném rozsahu pak Vaše osobní údaje zpracovávají také třetí osoby – zpracovatelé.

Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama GHMP.

Zákazníci, jejichž osobní údaje budou předány třetím osobám, mohou být vybráni na základě kritérií dohodnutých s daným příjemcem (zejména kritérií sociodemografických, ekonomických či založených na rozsahu a četnosti služeb poskytovaných GHMP). Při takovém předávání budeme zvláště pečlivě dbát na to, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.

GHMP je oprávněna nebo povinna předávat Vaše osobní údaje:

 • příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
 • dalším osobám, pokud je to nutné k ochraně práv GHMP v nezbytném rozsahu, například třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek GHMP za zákazníky;
 • svému zřizovateli;
 • specializovaným externím subjektům (zpracovatelům), které pro GHMP vykonávají zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů, například bankám, pojišťovnám, subjektům poskytujícím GHMP audit a účetní služby, archivační a skartační služby, služby v oblasti informačních a komunikačních technologií; GHMP vybírá jako zpracovatele zásadně pouze subjekty, které poskytují maximální záruky technického a organizačního zabezpečení osobních údajů;
 • dodavatelům zabezpečujícím pro GHMP telekomunikační služby, služby rozesílání pošty, marketingových informací atd.;
 • s Vaším souhlasem i jiným osobám za účelem šíření informací, nabízení produktů a služeb GHMP nad rámec přímého marketingu či produktů a služeb dalších osob. Takové předávání budeme v případě udělení Vašeho souhlasu uskutečňovat plně v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v konkrétním souhlasu a tomto Informačním memorandu, zejména v souvislosti s účely, rozsahem a dobou zpracovávání osobních údajů.

8. Předávání osobních údajů do třetích zemí

GHMP nepředává osobní údaje do třetí země (mimo EU) ani mezinárodní organizaci.

9. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovává GHMP pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro konkrétní účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. V té souvislosti platí, že osobní údaje zpracovávané GHMP:

(a) z důvodu plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem údajů;

(b) z důvodu plnění právní povinnosti jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušným právním předpisem;

(c) pro účely oprávněných zájmů GHMP nebo třetích stran jsou zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, pokud nedojde k některé skutečnosti, která má za následek dřívější ukončení zpracování (např. vznesení námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu);

(d) na základě Vašeho souhlasu jsou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo do doby, kdy souhlas odvoláte.

 

IV. Informace o právech subjektu údajů

1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V tomto Informačním memorandu jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste GHMP povinni udělit a zároveň, pokud nám jej udělíte, jste oprávněni tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni nebo povinni tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

Pokud neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme:

(a) odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky některých svých produktů či služeb, nebo

(b) odmítnout poskytnout Vám své produkty či služby, pokud shledáme, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby za daných podmínek nezbytný.

V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se na GHMP buď osobně v sídle na adrese Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1, nebo písemně na tutéž adresu, e-mailem na adresu ghmp@ghmp.cz nebo telefonicky na telefonní lince +420 224 826 391. Bude ovšem vždy třeba, abyste nám v takovém případě prokázali svou totožnost, abychom vyloučili možnost záměny a mohli se Vaší žádostí zabývat.

2. Právo žádat o přístup k osobním údajům

Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace a potvrzení o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a umožníme Vám přístup k těmto osobním údajům a informacím, pro jaké účely jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly zpřístupněny a plánované době zpracování, nebo není-li ji možné určit, sdělíme Vám kritéria použitá ke stanovení této doby;

Při splnění dalších předpokladů máte právo požadovat po GHMP opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Máte dále právo, abychom Vám poskytli informaci o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od Vás a právo na to, abychom Vás informovali o případech rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů, včetně použitého postupu a významu a předpokládaných důsledcích pro Vás.

Na Vaši žádost Vám poskytneme zdarma jednu kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie jsme oprávněni Vám účtovat přiměřený poplatek ve výši administrativních nákladů.

3. Právo na opravu a doplnění osobních údajů

Máte právo, abychom Vaše nepřesné nebo neúplné osobní údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.

4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Nebrání-li tomu povinnosti vyplývající pro GHMP z právních předpisů nebo nutnost uchovat osobní údaje pro účely právní ochrany GHMP, máte právo na to, aby GHMP bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud:

a) osobní údaje již GHMP nepotřebuje pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) odvoláte souhlas, na jehož základě GHMP zpracovává a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

c) vznesete námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na straně GHMP nebo se jedná o zpracování formou přímého marketingu;

d) GHMP zpracovává osobní údaje protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti právním předpisem, který se na GHMP vztahuje.

5. Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby GHMP omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

a) namítnete nepřesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

b) je zpracování protiprávní, ale vy budete výmaz osobních údajů odmítat a žádat místo toho o omezení jejich použití;

c) GHMP již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) vznesete námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu (pro jiný účel než přímý marketing), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody GHMP převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Je-li zpracování osobních údajů omezeno, bude je GHMP, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Pokud GHMP na Vaši žádost omezí zpracování osobních údajů, budete předem upozorněni v případě, že bude omezení zpracování zrušeno.

6. Právo na přenositelnost údajů

Pokud bude GHMP zpracovávat Vaše osobní údaje automatizovaně na základě Vámi uděleného souhlasu nebo uzavřené smlouvy, budete mít právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli GHMP, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Bude-li to technicky proveditelné a nebudou-li tomu bránit jiné důvody, GHMP na Vaši žádost osobní údaje předá přímo jinému Vámi určenému správci.

7. Právo vznést námitku proti zpracování

Výslovně Vás upozorňujeme na to, že v případě, kdy GHMP zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu nebo z jiného důvodu svého oprávněného zájmu, máte kdykoli právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. GHMP v takovém případě nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat až do doby, kdy bychom prokázali existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovali nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, s výjimkou zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (včetně profilování), nebudeme Vaše osobní údaje nadále pro tyto účely zpracovávat.

Veškerá práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů GHMP můžete uplatnit osobně v sídle GHMP na adrese Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1, nebo písemně na tutéž adresu, e-mailem na adresu ghmp@ghmp.cz nebo telefonicky na telefonní lince +420 224 826 391. Bude ovšem vždy třeba, abyste nám v takovém případě prokázali svou totožnost, abychom vyloučili možnost záměny a mohli se Vaší žádostí zabývat.

 

V. Ostatní informace

GHMP jako zpracovatel osobních údajů

V určitých případech nakládá GHMP s osobními údaji též z pověření jiné osoby (jiného správce). Jde například o plnění povinností vůči zřizovateli GHMP. Pro bližší informace o zpracování osobních údajů je v těchto případech vždy nutné kontaktovat konkrétního správce osobních údajů, není-li poskytnutím informací v konkrétním případě pověřena GHMP.

Elektronické komunikační prostředky

GHMP v rámci péče o zákazníky rozvíjí technologie tak, abyste pro využívání našich produktů a služeb mohli využívat moderní elektronické komunikační prostředky. Jde zejména o služby spojené s užíváním internetu. Zároveň si uvědomujeme zvláštní povahu poskytování našich produktů a služeb, a proto při používání těchto prostředků a aplikací velmi dbáme na ochranu Vašich osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů v GHMP

Osobní údaje jsou u nás pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurální kontrolou. GHMP disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy, které zabezpečují maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátou nebo zničením nebo jiným možným zneužitím. Všechny osoby, které s osobními údaji přichází do styku v rámci plnění svých pracovních nebo smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

VI. Platnost a účinnost Informačního memoranda

Toto Informační memorandum je platné a účinné ode dne 1. 2. 2020.

Aktuální znění Informačního memoranda je uveřejněno na webových stránkách GHMP www.ghmp.cz a současně je dostupné i v objektech, které jsou spravovány GHMP a jsou přístupné veřejnosti, a v sídle GHMP.