Výzva Bohémská múza

Výzvy/soutěže
22.12.2022

Prague City Tourism ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a Technickou správou komunikací Praha vyhlašuje otevřenou výzvu na návrh dočasných streetartových intervencí a velkoplošných maleb pro vybraná místa podchodů ve správě TSK. Cílem této výzvy je zobrazit bohémskou múzu, která nás inspiruje a probouzí v nás, unavených rutinou a každodenními povinnostmi, bohémskou duši. Bohémská múza žije v Praze již po staletí a činí život v Praze zcela jedinečným. Výzva usiluje o rozšíření strategického přístupu města a městských organizací a jejich vzájemné koordinaci v péči o veřejný prostor a podnícení zájmu veřejnosti o současné umění.

Výzva je určená umělkyním a umělcům, uměleckým skupinám, grafičkám a grafikům.

 

Specifikace tématu

Praha je epicentrem území s tisíciletou značkou – Bohemia. Tato značka je nesmazatelně otisknuta do identity světově známých fenoménů, které se k odvěké tradici hrdě hlásí. Světově známý pojem „Bohemian“ se v západní kultuře už před dvěma staletími vžil také jako označení lidí s tvořivým a nekonvenčním způsobem života – hudebníky, výtvarné umělce či literáty. Praha dlouhým výčtem uměleckých osobností, které zde působily, působí nebo byli Prahou uchváceni při svých cestách, dokládá, že je zde toto dědictví stále živé. Praha je domovem vnímavých a otevřených lidí, kteří se dokáží svobodně vyjadřovat, je místem, kde se daří nekonvenčním avantgardním tendencím a experimentům všeho druhu. Pražané umí žít a nechávají žít ostatní v klidu. Umí se na sebe podívat s nadsázkou a humorem. Rádi se baví. Tvořivost a chuť přetvářet či zasazovat věci do nových hravých kontextů je nejen přitažlivou součástí charakteru Prahy, ale i vysvětlením pro všudypřítomné projevy tvůrčí povahy lidí v Praze žijících.

Právě tvořivý život Pražanů – jejich bohémskou duši – chceme touto výzvou oslavit prostřednictvím zobrazení bohémské múzy jako symbolu inspirace a tvůrčích nápadů. Pražané jako bohémská duše Prahy totiž jediní tvoří autenticitu Prahy a její jedinečnou atmosféru.

Návrh by měl klást i důraz i na uchopení podstaty místa, které funguje v kontextu městského prostředí a reaguje na prostorové funkce a sociální a historické vztahy v lokalitě.

S realizací vítězných návrhů se počítá v prvním čtvrtletí roku 2023.

LOKALITA / PLOCHA:

 • Podchod Legerova, Praha 2
 • Podchod Lounských, Praha 4
 • Podchod Malovanka, Praha 6
 • Podchod Strahov I., Praha 6
 • Podchod Strahov II., Praha 6

KOMU JE VÝZVA URČENA:

umělkyním a umělcům, uměleckým skupinám, grafičkám a grafikům. Výzva je neanonymní a je otevřená všem.

LHŮTA PRO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK A POŽADAVKY:

 • Kdykoli do 25. 1. 2023 zasílejte vyplněné přihlášky a povinné přílohy na adresu: l.lapesova@prague.eu
 • Na každou lokalitu/plochu může uchazeč/ka podávat maximálně jeden návrh s přihláškou a požadovanými přílohami.
 • Preferujeme zasílání podkladů ve formátu PDF nebo JPG.

PARAMETRY PŘEDKLÁDANÉHO NÁVRHU:

 • Ideový návrh/vize práce s plochou (text max. 500 znaků).
 • Návrh umělecké intervence ideálně v čitelné kvalitě (skica, náčrt, projektová dokumentace nebo počítačová vizualizace).

POVINNÉ PŘÍLOHY:

 ODMĚNA:

Odměny budou na základě rozhodnutí Komise uděleny pro každou lokalitu zvlášť. Pro každou lokalitu platí jednotné finanční ohodnocení:

 1. místo – 10 000 Kč
 2. místo – 5 000 Kč
 3. místo – 3 000 Kč

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU:

 • Na realizaci každého jednotlivého podchodu je předpokládán rozpočet ve výši do 60 000 Kč.
 • Pro otevřenou výzvu je vyčleněno pět podchodů. Přihláška musí být podána na každou plochu samostatně. Jeden zájemce může podat maximálně pět přihlášek.
 • Návrhy budou hodnoceny podle kritérií kvality, originality a způsobu zpracování tématu navrhované intervence.
 • Návrhy musí respektovat principy otevřené a demokratické společnosti.
 • Maximální velikost díla není stanovena, není nutné pojednat celý podchod. Předpokládáme citlivé zapojení do okolního prostředí. Plastické části nesmí ohrožovat veřejnost ani dopravu.
 • Finanční odměnou budou oceněny první tři návrhy u každého podchodu dle rozhodnutí Komise.

FOTODOKUMENTACE PRO JEDNOTLIVÉ PODCHODY

  

 

    

 

       

 

       

 

   

 

 KRITÉRIA HODNOCENÍ NÁVRHŮ:

 • Originalita díla (umělecký přínos a kvalita, komunikativnost díla, autorský koncept)
 • Místní kontext (uchopení vybrané lokality včetně historických, kulturních a sociálních souvislostí)
 • Realizovatelnost (respekt k limitům území, pravidlům a normám bezpečnosti a pohybu osob ve veřejném prostoru)
 •  

SLOŽENÍ KOMISE:

Nezávislá část

Romana Junkerová, spoluzakladatelka Street Art Festival Olomouc

Petr Hájek, umělecký ředitel The Chemistry Gallery

David Strauzz, streetartový umělec, ředitel / kurátor Galerie MEGA

Závislá část

Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva Prague City Tourism

Marie Foltýnová, kurátorka veřejné plastiky Galerie hl. m. Prahy

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

Vítězné a oceněné návrhy projektů budou zveřejněny dne 7. 2. 2023 na webových stránkách www.praguecitytourism.cz

 • PCT považuje přihlášené návrhy projektů za závazné, zároveň si vymezuje právo odstoupit od výběrového řízení v případě nedostatečného počtu zájemců. V případě nedostatečně kvalitních návrhů projektů si zadavatel vymezuje právo odstoupit od realizace. Návrhy projektů, které splní lhůtu pro odevzdání podkladů včetně povinný příloh, bude hodnotit Komise. Proti rozhodnutí Komise se nelze odvolat.
 • Ze zasedání Komise bude pořízen písemný zápis o hodnocení návrhů, ve kterém bude uveden seznam vítězných a oceněných návrhů včetně jejich umístění. Protokol bude obsahovat seznam všech přítomných členů a členek poroty a slovní hodnocení oceněných návrhů. Jednání Komise je neveřejné.

 KONTAKTNÍ ÚDAJE:

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na: l.lapesova@prague.euanna.gumplova@ghmp.cz.
Můžete si také domluvit osobní konzultaci nebo žádat upřesnění podmínek či pomoc při finalizaci prezentace. 

 

Komentáře (0)

Inzerce

Související články

Expozice
07.09.2022

První ročník mural art festivalu Wall Street

Výzvy/soutěže
16.12.2022

OPEN CALL - Galerie Vltavská 2023

Články
06.02.2023

Výsledky open callu Bohémská múza