Magdaléna Kašparová: VJ LIPP

18.05.2022

social_site_FB (1)

Pro městskou část Lipence byly porotou v otevřené výzvě vybrány pro realizaci tři návrhy pro území nového parku, náměstí před poštou a území kolem břehu řeky. V Lipencích naleznete projekty od jedné umělkyně a dvou uměleckých skupin.V pomyslném centru městské části na budově České pošty bude promítána v několika akcích autorská kompozice multimediální umělkyně Magdaleny Kašparové pod názvem VJ LIPP. Tento projekt je založen na spolupráci obyvatel a chuti sdílet své vlastní vzpomínky (fotografie, videa či další obrazové materiály).

VJ LIPP


Lokalita: Na Bambouzku 500
GPS:  49.9600825N, 14.3596794E
Datum realizace: 2021–2022
Popis lokality:
Městská část Praha – Lipence vznikla spojením dvou historických obcí – Lipenců s osadou „pod Kyjovem”, a bývalým Lipanským hospodářským dvorem. Díky rychlému rozšiřování obce na počátku 20. století zde nevzniklo jedno centrum, ale dodnes je zde míst setkávání a společenského života více. Od připojení obce Lipence k Praze v roce 1974 došlo k výstavbě zvláště v zájmové oblasti, budova pošty vznikla až po roce 1989. Zatímco jihozápadní oblast Lipenců si drží svůj charakter obce ze 30. let 20. století, jižní a jihovýchodní část se v posledních dvou dekádách vyvíjí zcela dynamicky. V současné době je zpracovávána urbanisticko-krajinářská studie oblasti pošty a jejího okolí, která promění toto pomyslné centrum obce.

Na budovu České pošty v Lipencích bude v průběhu následujících měsíců promítána autorská kompozice multimediální umělkyně Magdaleny Kašparové pod názvem VJ LIPP (VJ = Video jockey – „vizuální DJ“) Autorka vyzývá k zapojení všechny obyvatele Lipenců, aby zaslali na emailovou adresu magdalenalipence@email.cz své fotografie, videa či jí poskytli další obrazové materiály týkající se Lipenců, které budou ve večerních hodinách promítány na dvě protilehlé zdi budovy pošty.

Projekt je založen na spolupráci místních obyvatel a jejich chuti se podílet o své vlastní vzpomínky, vychází z historických pramenů a pracuje s pamětí místa. Autorka zajímavě pracuje s tektonikou a vizualitou samotné budovy a veřejným prostorem před ní. Kromě sérií promítání na budovu pošty proběhne i workshop, kde autorka nechá zájemce nahlédnout do procesu tvorby, digitalizace dat a výběru materiálu pro pozdější promítání. Diváci budou mít možnost přinést svoje foto/video záznamy i přímo na místo a zjistit možnosti jejich digitalizace a použití. Projekt se zabývá pamětí místa a fenoménem nekonečné retrospekce prostřednictvím sběru dat a vizuálních materiálů přímo od obyvatel obce ve spojení s nalezenými dobovými reáliemi a kartografickými prvky. V podzimních měsících proběhne série jednovečerních událostí, do kterých budou zapojeni diváci nejen z Lipenců. Půjde o dvoukanálovou projekci na budovu lipenecké pošty a workshop týkající se druhů médií, i těch dnes již zastaralých, a společné promítání některých záznamů od místních zájmových skupin či obyvatel.

Autorka bude pracovat nejen s archivními záznamy na dnes již zastaralých nosičích, ale i s materiály novými, jako jsou videa z telefonu nebo 3D sken. Vznikne tak pohyblivá koláž, ve které se snoubí různé druhy médií a více časových rovin, kde může dojít k zajímavému propojení jednotlivých událostí a obrazů, a tím novému nahlédnutí na historii tohoto místa. Cílem je vzbudit zájem veřejnosti o nová média a současné umění, propojit jednotlivé skupiny obyvatel a také vytvořit jakousi digitální lipeneckou kroniku, která sahá až do naprosté současnosti. V neposlední řadě má projekt ambice vzbudit zájem o archivaci díky uvědomění, že určité mediální artefakty má cenu uchovávat a mohou mít velkou výpovědní hodnotu, i když se jedná o zcela běžné záznamy každodenního života.

Doprovodný program:

Digitální archiv Lipenců - dvoukanálová projekce na budovu pošty v Lipencích
12. 12. 2021, 16.30 – 19.00
Budova České pošty, ul. Na Bambouzku 500, Praha – Lipence

Jak může vypadat současná digitální kronika obce? Navštivte projekci novomediální umělkyně Magdaleny Kašparové, při které ožije na stěnách budovy České pošty video–koláž, složená z historických i současných fotografií, videí, záznamů z kronik a dalších materiálů, jež se úzce pojí s historií i současností Lipenců.

Autorka tak mapuje nejen překotný rozvoj lokality, ale také způsob užívání médií v průběhu času. Formou videokoláže s četnými záměrnými chybami v obraze (tzv. glitch) tak komponuje „novou paměť“ obce a jejích obyvatel. Prolínají se zde různé časové roviny, obrazové materiály a mediální artefakty, jako jsou zapomenuté analogové fotografie, útržky digitalizovaných filmových pásů, nahrávky ze smartphonů nebo 3D skeny objektů spjatých s místem.

Na akci bude zajištěno občerstvení.
Můžete přicházet v průběhu celé doby promítání - projekce se bude ve smyčce opakovat.
Vstupné je zdarma.
 

Proběhlé události:


Workshop a videoprojekce: 7. 11. 2021
V sobotu 7.11.2021 proběhla videoprojekce – autorskou kompozice novomediální umělkyně Magdaleny Kašparové, která se uskutečnila na budově České pošty. Akce začala workshopem s autorkou v sále hasičského sboru, kde předvla svůj způsob práce, včetně digitalizace a výběru materiálů. Následovala samotná projekce na budovu, ve které se propojily dobové fotografie se záznamy z kronik nebo s 3D skeny soutěžních trofejí hasičského sboru. Návštěvníci mohli přicházet v průběhu celého odpoledne a večera. Diváci měli  možnost přinést vlastní foto/video záznamy a přímo na místě zjistit možnosti jejich digitalizace a dalšího využití. Stejně tak mohli nahlédnout do střihacího programu a vyzkoušet si proces střihu. Na tomto workshopu se diváci mohli seznámit s různými druhy médií od těch dnes již zastaralých až po zcela současné, vč. 3D skenu a 4K videa. Na programu bylo také společné promítání některých záznamů od místních zájmových skupin či obyvatel. Tyto záznamy měla autorka již sestříhány/zanimovány, tzn. že diváci měli možnost vidět nejdříve „raw materiál“ v procesu, který ožije o něco později téhož dne na stěnách budovy pošty. 
 

Digitální archiv Lipenců - dvoukanálová projekce na budovu pošty v Lipencích
12. 12. 2021, 16.30 – 19.00
Budova České pošty, ul. Na Bambouzku 500, Praha – Lipence

 

 

Další promítání na budovu pošty proběhlo třetí adventní neděli v podvečer. Byla to možnost potkat se sousedy a podívat se opakovaně na 20ti minutovou videokompozici novomediální umělkyně Magdaleny Kašparové. Autorka kombinuje fotografie, digitalizované filmové pásy, naskenované trojrozměrné objekty a ilustrovanou animaci, tentokrát za přispění některých lipeneckých pamětníků, archivu fotbalového klubu a záznamů z archivu a kroniky městské části. Autorka se zajímá o převádění starých technologií záznamů do současné podoby, kombinaci více historických rovin a téma paměti místa i lidí. V průběhu večera bylo promítáno na velké zdi budovy pošty nově vzniklé dílo, kde byl mnohdy v nadsázce shrnuty významné události spolkové činnosti obce i jednotlivých obyvatel. Ovšem nechyběl ani záznam předchozí videokompozice zaměřené na historii a současnost práce, ale i sportovních událostí dobrovolných hasičů, kteří mají v Lipencích nepřetržitou tradici od roku 1904.

Magdaléna Kašparová

Magdaléna Kašparová je čerstvou absolventkou ateliéru Nových médií 1 (škola Tomáše Svobody) na AVU v Praze. Pracuje hlavně v médiu videa, webové stránky a digitálních technologií. Ve své práci využívá prostředky remediace, mediální archeologie, retrospekce a vracení se do minulých dekád. Dále se zabývá sbírkotvornou činností a zpracováváním masy věcí, zajímá ji také pomezí umění a grafického designu, vycházejíc ze své praxe grafické a motion designérky. Její videopráce byly promítnuty na festivalech MFDF Jihlava, LFŠ Uherské Hradiště nebo 4+4 dny v pohybu.

Inzerce