Jan Hendrych: Sochy a mosty

28.04.2023

For English scroll down
__

25. 4. 2023 - 21. 5. 2023

Kobka 17, Hořejší nábřeží, Praha 5

Kurátoři: Marie Foltýnová a Petr Tej

Architekt výstavy: Petr Tej

Otevírací hodiny:
úterý-pátek od 14 do 18 h.
sobota-neděle od 11 do 18 h.

VSTUP ZDARMA

V letošním roce dojde k otevření nové pražské lávky, která propojí Karlín a Holešovice. Na jejím středu na ostrově Štvanice sochař Jan Hendrych ve spolupráci s architektem Petrem Tejem, autorem lávky, a Galerií hlavního města Prahy umístí figurální plastiku ženy, která může být zosobněním ostrova stejně jako duší nového mostu. Výstava v komunitní Kobce 17 na Smíchovské náplavce se tematicky věnuje jak návrhu sochy pro Štvanici, tak i dalším dílům sochaře Jana Hendrycha, která souvisejí s mosty a lávkami. Hendrych se od 70. let 20. století až do současnosti opakovaně vrací k motivu stavby spojující dva protější břehy. Vytvořil řadu návrhů volných plastik s námětem mostu postupně abstrahovaného do expresivních forem, ve kterých se objevuje symbolika spojená s atributy českého světce Jana Nepomuckého, jenž se stal pro svůj osud a martyrium často zobrazovaným patronem všech lodníků, vorařů a jako symbol šťastného návratu stával u většiny mostů. Vzájemný vztah sochy a mostu v díle Jana Hendrycha lze také chápat jako personifikaci vztahu umění a architektury, člověka a krajiny, pozemského života a víry ve vyšší duchovní sféry.

---

Jan Hendrych

Sculptures and bridges

April 25 - May 20, 2013

Kobka 17, Hořejší nábřeží, Praha 5

Opening hours

Tuesday-Friday from 2 to 6 p.m.
Saturday-Sunday from 11 a.m. to 6 p.m.

FREE ENTRY

This year, a new footbridge will open in Prague, connecting Karlín and Holešovice. In the middle of it, on the Štvanice Island, sculptor Jan Hendrych, in cooperation with architects Petr Tej, and the Prague City Gallery, installed a sculpture of a woman that could be the personification of the island or the soul of the new bridge. The exhibition in the community space Kobka 17 on the Smíchov Riverside thematically focuses on the Štvanice sculpture and other Hendrych’s artworks involving bridges and footbridges. Since the 1970s, Hendrych has kept returning to the motif of objects connecting two shores. Having made numerous bridge-themed sculptures, he gradually moved to abstractions and expressive forms, introducing the symbolics related to the attributes of the Bohemian saint John Nepomucene; the latter was, due to his life story and martyrdom, often depicted as patron of shipmen and raftsmen, and his statue was built by many bridges as a symbol of happy return. The mutual relationships between sculptures and bridges in Jan Hendrych’s works can be also understood as the personification of the relationship between art and architecture, people and landscape, or earthly life and faith in higher spiritual realms.

Inzerce