Galerie Vltavská: NOČNÍ MŮRA PŘETVOŘENA V SEN

03.03.2022

\"mura-v-sen_fb-event_220203

NOČNÍ MŮRA PŘETVOŘENA V SEN
Adam Hudec a Adam Novotník
10/3/2022 - 10/6/2022
Galerie Vltavská
Kaskády u vestibulu metra Vltavská
Výstava bude zahájena 10.3. v 17:00 před kaskádami u vestibulu metra Vltavská. 

Životaschopnost a hodnota architektonického díla se často posuzuje podle jeho schopnosti „zůstat čisté”, což vždy spočívá v potlačování všech forem života na jeho povrchu. Právě proto se urbánní povrchy ošetřují nátěry, které zabraňují tvorbě této organické patiny. Cílem site-specific instalace je oslavit tento fenomén biopatiny a odstoupit od zaužívaných principů, kdy město a architektura slouží primárně lidským potřebám potlačujíc ostatní formy života. Ukazuje, že biopatina – tenká vrstva mikroorganismů z řad sinic, řas, hub a mechů usazených na stěnách schodiště Vltavské – má schopnost absorbovat toxické látky z okolního prostředí, například znečišťující zplodiny z blízké pražské Magistrály. Jak by město vypadalo, pokud bychom biogenní růst na architektonických plochách spíše podporovali než potlačovali?  Projekt expanduje z lokality Vltavská a představuje si sousedící pražskou Magistrálu jako habitat biopatiny, která využívá rozsáhlý povrch silničního díla na eliminací jeho negativních vlivů na lokální ekosystém. Evokativní myšlenka přeměny jinak pasivních povrchů Magistrály na aktivní se stává provokací v podobě utopie – přetvoření infra-strukturálního díla na meta strukturální. Noční můra přetvořena v sen, tak jako neustále se tvořící nechtěná a potlačovaná vrstva biopatiny na schodišti Vltavské…

Projekt byl vybrán odbornou porotou k realizaci z otevřené soutěže projektu Galerie Vltavská. Galerie Vltavská vznikla spoluprací Dopravního podniku hlavního města Prahy a Galerie hlavního města Prahy v rámci programu Umění pro město jako prostor pro dočasné umělecké intervence.

Adam Hudec je výzkumník, architekt a aktivista původem ze Slovenska, nicméně dlouhodobě působící ve Vídni. Výzkum Adama Hudce je založený na průniku vědy, umění a architektury, kde se interdisciplinarita stala nástrojem na výzkum skrytých nebo ignorovaných anomálií prostředí. Jeho projekty byly mezinárodně publikovány na různých výstavách včetně Bi-City Biennale v Shenzhene a Bienále BIO26 v Ljubjani. Od roku 2019 jsou aktivity Adama Hudce reprezentované v rámci Dust Institutu, výzkumné platformy ve Vídni, kterou spoluzakládal. Momentálně pracuje na doktorské práci Epidermitecture na vídeňské Akademii umění, která je jedním z výchozích bodů pro instalaci na Vltavské. Projekt Epidermitecture je veden profesorkou architektury Michelle Howard a profesorkou geomikrobiologie Katjou Sterflinger ze stejnojmenné univerzity, která je také autorkou mikroskopických zobrazení biopatiny v instalaci. Teoretické zasazení projektu bylo vypracováno ve spolupráci s kurátorkou Beatrice Zaidenberg.

Adam Novotník je architekt působící v Praze, který se dlouhodobě zabývá přesahem architektury do dalších vědních a výtvarných oborů. Nových poznatků z těchto oblastí využívá při tvorbě experimentálních projektů, mezi něž patří i MECHanizace Magistrály, která se stala východiskem pro prezentovanou instalaci Noční můra přetvořená v sen. Jedná se o řešení aktuálního problému pražské Magistrály v podobě návrhu hraničícího s utopií, avšak podaného v divácky atraktivní podobě, která nás nutí zpozornět a nad tématem se více zamyslet. Mezi další témata výzkumu Adama Novotníka patří také parametrické navrhování, virtuální realita a spekulativní architektura. Často až vizionářské projekty jsou vystavovány na tuzemských a zahraničních akcích. Příkladem může být projekt Baltic Sea Hypoxia, zabývající se mrtvými zónami v Baltském moři, prezentovaný na Bienále architektury v Tallinnu nebo koncept Virtuální akademie oceněný Českou komorou architektů. Aktivity Adama Novotníka nově zastřešuje Moloko.Studio, které v tomto roce zakládá.

A Nightmare Turned into a Dream

The viability and value of an architectural work is often assessed by its ability to “stay pure”, which always means destroying any form of life that emerges on the building’s surface. That’s why urban surfaces are treated with paints and coatings that prevent the formation of this organic patina. The aim of the site-specific installation is to celebrate the phenomenon of bio-patina, and to reject the usual patterns where architecture only serves the human needs, suppressing all other forms of life. The installation demonstrates that the bio-patina – a thin layer of cyanobacteria, algae, fungi and moss that has formed on the walls of the Vltavská staircase – is able to absorb toxic substances from the environment, for example the traffic-generated pollution from the nearby city highway. How would the city look like if we support, rather than suppress, the biogenic growth on architecture?

The project expands from the Vltavská area, and pictures the adjacent city highway as the natural habitat of bio-patina, using the vast road surface to eliminate its negative impact on the local ecosystem. The evocative idea of the transformation of the passive highway surface into an active habitat is a utopian provocation – the infrastructure would become meta-structure. A nightmare turned into a dream, such as the constantly forming, unwanted and regularly removed layer of bio-patina on the staircase of the Vltavská station…

Adam Hudec is a researcher, architect and activist from Slovakia, living and working in Vienna. His research is based on the intersection of science, art and architecture, where interdisciplinarity became a tool that enables the research of hidden or ignored anomalies. His project were published internationally on various exhibitions, including the Bi-City Biennale in Shenzhen and BIO26 Biennale in Ljubljana. Since 2019, his activities are represented by the Dust Institute, Vienna-based research platform co-founded by Adam Hudec. At present, he’s working on the dissertation “Epidermitecture” at the Academy of Fine Arts in Vienna; this dissertation is one of the starting points for the Vltavská installation. The Epidermitecture project is led by professor of architecture Michelle Howard and professor of geomicrobiology Katja Sterflinger of the same university; the latter is also the author of microscopic representations of bio-patina on the installation. The theoretical background of the project was created in cooperation with curator Beatrice Zaidenberg.

Adam Novotník, a Prague-based architect, has been long investigating the overlaps of architecture in other scientific and artistic disciplines. He then uses the new knowledge in experimental projects, including the “MECHanization of the City Highway”, another starting point for “A Nightmare Turned into a Dream”. The project suggests a solution to the hot issue of the Prague city highway – merging on utopian dreams but pretty attractive for the audience, which is forced to stop and think the issues over. Mr. Novotník’s other research topics include parametric projects, virtual reality and speculative architecture. His projects, often with visionary qualities, are exhibited in Czechia and abroad. Examples include Baltic Sea Hypoxia, a project investigating the dead zones in the Baltic Sea, presented at the Architectural Biennale in Tallinn, or the Virtual Academy concept, awarded by the Czech Chamber of Architects. This year, he founded the Moloko.Studio that will represent his activities in the future.

Inzerce

Související články

Výzvy/soutěže
09.02.2021

OPEN CALL: Galerie Vltavská